* รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช. ปวส. วิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา 2556 *                                                ปรัชญาวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร  สร้างเสริมทักษะ  พัฒนาฝีมือ  ยึดถือคุณธรรม  ล้ำเลิศวิชา  พัฒนาชุมชน

:: e-Learning :: Sakonnakhon Polytechnic College
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


                       สาขางานพณิชยการ

                       ๐  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                       ๐  แผนกวิชาพาณิชยการ

               รายวิชา

                       ประวัติคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
       
                       พรบ. เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

                       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
               
                       วิธีการใช้งานและการติดตั้ง filezilla ในการอัพโหลดไฟล์ขึ้นบนเว็ปไซต์

                       วิธีติดตั้งและใช้งานโปรแกรม TeamViewer

                       เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการกระจาย

                       gadget และเทคโนโลยี

                       

                       


กลับหน้าหลัก        
เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553
Copyright @ 2010 Computer Center, Sakonnakhon Polytechnic College Inc, All rights reserved.